Čo potrebujete k sobášu

Cirkevný sobáš

Na farskom úrade je potrebné dohodnúť si termín cirkevného sobáša aspoň dva alebo tri mesiace vopred, nakoľko je potrebná dostatočne dlhá doba na prípravné stretnutia s kňazom, ktoré sú jednou z najdôležitejšou z podmienok pre uzavretie cirkevného sobáša. Stretnutia sa konajú väčšinou vo farnosti, kde sa bude konať obrad. Jednoduchšou alternatívou je, keď sú snúbenci rovnakého vierovyznania.

Ak je jeden zo snúbencov neveriaci a nastávajúci manželia trvajú na cirkevnej svadbe, musí príslušný kňaz požiadať o zvláštnu výsadu biskupa vo svojej diecéze. Rovnako sa postupuje aj keď  jeden zo snúbencov konvertuje k vyznaniu svojho partnera.

Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva nasledovné doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o štátnom občianstve, – postačí platný občiansky preukaz
 3. potvrdenie o pobyte, – postačí platný občiansky preukaz
 4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. doklad o rodnom čísle. – platný občiansky preukaz

Okrem týchto dokladov , muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo pred uzavretím manželstva vyplnia tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Pokiaľ ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.

Mladomanželský pár pri uzatváraní manželstva pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, že:

 1. priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
 2. si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
 3. priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva.

Pokiaľ si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.

Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné.

CIVILNÝ SOBÁŠ

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre daný obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, za prítomnosti matrikára. Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie matričného úradu sa v tomto prípade nevyžaduje.

Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva sa preukáže matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva týmito dokladmi:

 1. rodný list,
 2. doklad o štátnom občianstve, – postačí platný občiansky preukaz
 3. potvrdenie o pobyte, – postačí platný občiansky preukaz
 4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. doklad o rodnom čísle. – platný občiansky preukaz

Snúbenci pri uzavieraní manželstva súhlasne vyhlásia, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav. Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, či:

 1. priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
 2. si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
 3. priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva. Ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.

Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho predchádzajúce manželstvo zaniklo alebo, že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné.